Vatten i staden

Hav och vattendrag

Visar beräknad översvämningssituation vid höga flöden i vattendrag och höga havsvattenstånd. Baseras på modellresultat från ”Hydromodellen” och MSB:s översvämningskartering

Skyfall

Visar beräknad översvämningssituation vid mycket högintensiva regn, samt framtagna strukturplaner för översvämning. Baseras på modellresultat enligt MSB:s rapport ”Vägledning för skyfallskartering”.

Regndata

Visar regnvolymer, intensiteter och statistik för uppmätta regnhändelser i Göteborg. Baseras på data från Göteborgs Stads egna regnmätare. Här visas även lokal nederbördsprognos för de kommande 4 dygnen.

Avlopp

Visar flöden till Gryaabs tunnelsystem, tillrinningen för Ryaverket och tillskottsvattenflöden från olika delar av avrinningsområdet. Baseras på de digitala tjänster som utvecklas inom ”Future City Flow”.

Grundvatten

Visar historiska grundvattenmätningar och löpande mätningar som sker inom stadens pågående mätprogram. Inkluderar även mätpunkter i SGU:s nationella observationsnät, samt funktion för statistisk jämförelse av aktuell situation med historisk data.

Funkar endast i följande webbläsare