Göteborg står inför ett flertal utmaningar kopplade till översvämningar och ett framtida klimat, däribland stigande havsnivåer och ökad frekvens av höga flöden i vattendrag och kraftiga skyfall. I staden drivs ett långsiktigt arbete för att minska stadens sårbarhet mot översvämningar orsakade av extrema väderhändelser. Som ett led i klimatsäkringsarbetet har Göteborg stad tagit fram underlag som beskriver stadens arbete med skyfall.

Kontakt:

Mejl: samverkansgrupp.skyfall@kretsloppochvatten.goteborg.se

Denna applikation har tagits fram av DHI