FileDescription

Grundvattenmätningar har utförts regelbundet i Göteborg sedan 1970-talet. Grundvattentjänsten ger åtkomst till historiska grundvattenmätningar och löpande grundvattennivåmätningar som sker inom stadens pågående mätprogram.

Via tjänsten finns tidsserier över grundvattennivåer för 437 mätpunkter varav ca 140 mäts löpande 6 ggr per år. För 8 mätpunkter lagras nivåer 1 ggr/timme. I materialet finns nivåer för mätpunkter i SGU:s nationella observationsnät som möjliggör jämförelse regionalt.

Mätpunkterna är i huvudsak placerade i lösa jordlager varav flertalet i undre grundvattenmagasin.

Syftet med grundvattenmätningarna är att:

  • Tillse att relevant grundvattendata finns att tillgå i förnyelseområden med syfte att inhämta underlag om grundvattennivåer i den omfattning som krävs för att göra det möjligt att bedöma markens lämplighet utifrån stabilitet och grundläggning samt risk för miljöpåverkan. 
  • Mäta grundvattennivåer i områden som har/kan förväntas ha allmänt intresse vilket bl a innebär att staden har närvaro i projekt med stort allmänintresse som innebär grundvattenpåverkan.  
  • Övervaka grundvattennivåsituationen inom områden med stabilitetsproblem.
  • Uppföljning av miljömål inom Stadsbyggnadskontorets ansvarsområde, marksättningar och stabilitet.

Grundvatteninformationen är delvis hämtat ifrån gamla datakällor och det kan därför förekomma oklarheter i benämningar, klassificeringar mm. En bedömning av datakvalitet måste göras i varje enskilt fall innan data tillämpas. Stadsbyggnadskontoret tar inget ansvar för fel som orsakas av brister i dataunderlaget. Felmätningar och felklassificeringar kan inte uteslutas förekomma.

Mätpunkters läge anges i sweref 99 1200 och höjdsystem RH2000.

Denna applikation har tagits fram av DHI